header-frame
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
چرا بیمه سازمانی؟

بیمه های سازمانی عموما به سه دلیل خریداری می‌شوند:

alternative

وجود حادثه برای شرکت

مدیریت هزینه‌ خسارت‌هایی که بر اثر حادثه‌ای برای شرکت ممکن است به وجود بیاید مانند آتش سوزی یا خسارت در زمان حمل و نقل کالا. در این صورت می‌توان از بیمه‌های سازمانی مانند بیمه آتش سوزی و باربری استفاده کرد.

alternative

وجود حادثه برای کارکنان

مدیریت هزینه‌ خسارت‌هایی که بر اثر حادثه‌ای برای شرکت ممکن است به وجود بیاید مانند آتش سوزی یا خسارت در زمان حمل و نقل کالا. در این صورت می‌توان از بیمه‌های سازمانی مانند بیمه آتش سوزی و باربری استفاده کرد.

alternative

وجود حادثه حمل و نقل

مدیریت هزینه‌ خسارت‌هایی که بر اثر حادثه‌ای برای شرکت ممکن است به وجود بیاید مانند آتش سوزی یا خسارت در زمان حمل و نقل کالا. در این صورت می‌توان از بیمه‌های سازمانی مانند بیمه آتش سوزی و باربری استفاده کرد.

خدمات بیمه سازمانی

انواع بیمه های سازمانی بیمیشو

What better way to show off Tivo marketing automation saas app than presenting you some great situations of each module and tool available to users in a video